جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر

پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود

جزوه شناخت مواد و مصالح  رشته هنرتوضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته هنر ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحیخواص مواد  : -خواص فیزیکی- خواص مکانیکی- خواص شیمیایی -1خواص فیزیکی : به خصوصیات و ویژگیهای مواد و مصالح ساختمانی از قبیل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـت هـدا یت  حرارتی والکتریکی و خواص فیزیکی مواد گویند.  -1-1 جرم مخصوص: جرم واحد حجم مصالح یکپارچه و توپر است، که نسبت به وزن به حجم متراکم شده جسم است. -1-2 جرم مخصوص فضایی: جرم واحد حجم مصالح در حالت طب یعی (به همراه خلل و فرج آن) است کـه نسـبت بـهوزن حجم در حالت عادی . جسم است  -1-3 جرم مخصوص فضایی مصالح دانه یا (شن و ماسه، سیمان، آهک و…): که در ایـن حالـت عـلاوه بـر حجـمیخال داخل دانه یها حجم خال بم یا ن دانه یها مجاور هم در محاسبه جرم منظور م . یشود  -1-4چگالی : ینسبت حجم مصالح که از مواد متراکم تشکی تیل شده یا به عبار نسبت جرم طب یعی به جـرم  متراکم آن را چگالی یگو ند. : -1-5 تخلخل یدق عقاً بر یکس چگال ینسبت حجم مصالح که از فضاهای یخال یتشک ل شده است. (100× چگـ یال 1- )=تخلخل  -1-6 قابلیت جذب آب: خصوصیتی از مصالح که نشان دهنده جذب بخار آب از هوا است. که بستگی یبه دمـا هـوا –یرطوبت نسب نوع خلل و فرج، تعداد و ابعاد آن یها و… بسـتگ دارد. از نظـر جـذب آب مـواد بـه دو دسـته کلـی تقسـیممی شوند الف – مواد نگهدارنده آب (ه فی لیدرو ): که سطح آنها به شدت جاذب آب هستند و این مواد در آب تحل می یل . روند ب – امواد د فع آب: یسطح ا ن مواد آب را دفع میکند و در برابر آب مقاومند.  -1-7 میزان جذب آب: توانایی مصالح در جذب و نگهداری میآب است. ا ین یزان هم شه کمتر از تخلخـل اسـت چـونیبعض از حفرهها بسته هستند و آب نمیتواند به داخل آنها برود.  -1-8 ضر یب نرمی : نسبت مقاومت فشاری مصالح اشباع شده با آب به حالت خشک آن است که نشان دهنده مقاومـتمصالح در مقابل آب است. ای ین ضر یب برا یانواع مواد ب ن 0 تا 1 یاست. (مواد که مقاومت خود را از دست ندهند 1 مثلیش شه و آهن یو مواد که کاملاً مقاومتشان از بین برود صفر مثل خاك رس).تستهای نمونه خواص مواد 1-بـه خصوصـیات و ویژگـیهـا مـواد از قبیـل جـرم مخصـوص، تخلخـل، قابلیـت جـذب آب و غیـرهخواص…………مواد می گویند.  -1 فیزیکی  2- مکانیکی 3- شیمیایی 4- هیچکدام-2 جرم واحد حجم مصالح ی یکپارچه نیا توپر ا هما نسبت وزن به حجم متراکم شده جسم را چه می یگو ند؟ -1 جرم مخصوص -2 جرم مخصوص فضایی -3 ییجرم فضا -4 یه چکدام 3- یقابل ت جذب آب مواد به کدام عامل وابسته است؟  -1 تعداد و ابعاد حفرهها 2- یدما یمح ط  -3 یرطوبت نسب یمح ط 4- همه موارد -4 یه یدروف ل به کدام مواد گفته میشود؟ -1 مواد دفع آب -2 مواد نگهدارنده آب -3 مواد متخلخل -4 یه چکدام 5- نسبت مقاومت فشاری ی، فشار مصالح اشباع شده با آب به مقاومت آنهـا در حالـت خشـک را………مـوادمی نامند و ا ین نسبت برای خاك رس ………..است. -1 ضر یب نرمی 1-  -2 مقاومت فشاری 1-  -3 ضر یب نرمی – صفر  -4 رمق یاومت فشا – صفر 6- سختی سنگ گچ و توپاز به ترتیب چند می باشد؟ 8و2-4 8و3 -3 7و 2-2 7و 1- 3نوع فایل: Pdf  سایز: 17.4Mb تعداد صفحه:217
 • پاورپوینت تركیب شیمیایی و فازی سیمان پرتلند (بخش سوم)
 • پاورپوینت تركیب شیمیایی سیمان پرتلند,پاورپوینت تركیب شیمیایی و فازی سیمان پرتلند,پاورپوینت تركیب فازی سیمان پرتلند,تركیب شیمیایی سیمان پرتلند,تركیب شیمیایی و فازی سیمان پرتلند,تركیب فازی سیمان پرتلند,دانلود پاورپوینت تركیب شیمیایی سیمان پرتلند,دانلود پاورپوینت تركیب شیمیایی و فازی سیمان پرتلند,دانلود پاورپوینت تركیب…

 • برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه
 • برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل برسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران
 • اصل,اماره,تطییب قلوب,تعارض بینات,قرعه,مصادیق قرعه در فقه و حقوق کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود چكیده :"قرعه" یكی از قواعد فقه اسلامی است و راهی…

 • پاورپوینت زندگینامه و آثار لویی کان
 • آثار لویی کان,بیوگرافی لویی کان,پاورپوینت آثار لویی کان,پاورپوینت بیوگرافی لویی کان,پاورپوینت زندگینامه لویی کان,پاورپوینت زندگینامه و آثار لویی کان,پاورپوینت لویی کان,پاورپوینت معماری لویی کان,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق لویی کان,دانلود مقاله,زندگینامه لویی کان,زندگینامه و آثار لویی کان,لویی کان,معماری لویی کان,مقاله,مقاله لویی کان کاربر محترم…

 • پاورپوینت معرفی قوه ‏قضائیه
 • پاورپوینت معرفی قوه ‏قضائیه کلمات کلیدی : پاورپوینت معرفی قوه ‏قضائیه دانلود پاورپوینت معرفی قوه ‏قضائیه پاورپوینت رایگان معرفی قوه ‏قضائیه پاورپوینت وظایف قوه قضائیه پاورپوینت سازمان و تشکیلات قوه قضائیه پاورپوینت قوه ‏قضاییه چیست دانلود معرفی قوه ‏قضائیه معرفی…

 • پاورپوینت تحلیل پنت هاوس با تراس و استخر سقفی در منهتن / معماری TBD studio
 • پاورپوینت تحلیل پنت هاوس با تراس و استخر سقفی در منهتن / معماری TBD studio کلمات کلیدی : تحلیلپنت هاوس بررسی معماری پنت هاووس نمونه موردی خارجی پنت هاس پنت هاوس با تراس و استخر سقفی در منهتن دانلود توضیحات…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *