مبانی نظری تنش خشکی و محلول پاشی برگی

تنش خشکی و محلول پاشی برگی,مبانی نظری تنش خشکی و محلول پاشی برگی,مبانی نظری تنش خشکی و محلول پاشی برگی (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری تنش خشکی و محلول پاشی برگی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود

مبانی نظری تنش خشکی و محلول پاشی برگی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی نوع فایل:wordوقابل ویرایش اثر تنش خشکی ­بر تعداد و سطح  برگ گیاه محدودیت سطح برگ می­تواند اولین خط دفاعی برای مقابله با خشکی باشد. محدودیت در سطح برگ به معنی کاهش در میزان فتوسنتز تک برگ و جامعه گیاهی است. در شروع تنش آب ممانعت از رشد سلولی منجر به کاهش توسعه برگ­ها می­شود، که کاهش جذب آب و تعرق را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی تنش آب نه تنها اندازه هر برگ را محدود می­کند بلکه در گیاهان دارای رشد نا­محدود تعداد برگ­ها نیز به علت کاهش تعداد و سرعت رشد شاخه­ها محدود می­شوند(تایز و زایگر،1382). سلیم و همکاران (2007) گزارش نمودند کاهش سطح برگ بیشتر به دلیل کاهش تعداد برگ است تا اندازه برگ (Saleem et al., 2007    ). نسمیت و ریچی (1992) با اعمال تنش کمبود آب در دوره قبل از گرده­افشانی ذرت مشاهده نمودند که در زمان تنش نه تنها سطح برگ کاهش می­یابد بلکه سرعت رشد آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و ظهور برگ را به تأخیر می­اندازد. به گزارش آنها چنانچه تنش آب بعد از مرحله پنج برگی اعمال شود تعداد کل برگ­ها تغییر نخواهد کرد زیرا تمایز سیستم انتهایی در مرحله فوق پایان یافته است (Nesmith& Rithie., 1992    ). ثقه الاسلامی و همکاران (1384) نیز طی تحقیقی در خصوص اثرات تنش خشکی در مرحله رشد رویشی ارزن نوتریفید به این نتیجه رسیدند که تنش متوسط خشکی باعث کاهش سطح برگ­های بالایی گیاه می­گردد درحالی که تنش شدیدتر باعث کاهش سطح تمامی برگ­ها شد و همچنین با افزایش شدت تنش تعداد برگ نیز کاهش پیدا کرد. کاهش رشد برگ که در آستانه پتانسیل­های آبی برگ روی می­دهد با گونه گیاهی تغییر می­کند، به عنوان مثال در آفتابگردان پتانسیل­های آب برگ 2/0- تا 4/0- مگا­پاسکال موجب توقف رشد برگ می­شوند (Boyer., 1970    ). در ذرت آستانه پتانسیل آب برگی، 7/0- مگا­پاسکال و در سویا 2/1- مگا­پاسکال است (Acevado., 1971    ). وقتی آب کافی باشد برگ­ها در وضعیت عمودی نسبت به تشعشع خورشید قرار می­گیرند و حداکثر فتوسنتز در گیاه انجام می­گیرد، اما میزان تلفات آب در حداکثر مقدار خود قرار دارد، وقتی گیاه تحت تنش کمبود آب قرار می­گیرد، برگ­ها حالت موازی با تشعشع خورشیدی دارند و به این ترتیب بار گرمایی و تعرق کاهش می­یابد، در این حالت نور غیرمستقیم برای فتوسنتز کافی است (کوچکی و همکاران، 1367).        –     اثر تنش خشکی ­بر کلروفیل (     aو b    )‌ و کارتنوئید برگ کاهش محتوی کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی گزارش شده است و حفظ غلظت کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی به ثبات فتوسنتز در این شرایط کمک می­کند (Castrillo & Trujillo., 1994    ). تنش     خشكی     تاثیر     مستقیم     بر     كاهش     شاخص     كلروفیل برگ     و     در     نتیجه  عملكرد گیاه دارد (Schlemmer et al., 2005). آنتولین و همکاران (1995) نیز دریافتند که با افزایش تنش خشکی عدد کلروفیل­متر افزایش یافته و میزان کلروفیل برگ کاهش می­یابد ولی نسبت کلروفیل a/b افزایش می­یابد (Antolin et al., 1995). سینکی و همکاران (2004) نیز گزارش کردند در تنش طولانی مدت، دهیدراسیون  بافت­ها منجر به فرآیند اکسیداتیو شده که باعث زوال ساختار کلروپلاست و کاهش کلروفیل و در نهایت کاهش فعالیت فتوسنتزی می­شود(Sinaki., 2004). به نظر می­رسد کاهش کلروفیل تحت تنش به واسطه اثر کلروفیلاز و در نتیجه تجزیه کلروفیل می­باشد. کاهش محتوی کلروفیل کتان تحت تنش خشکی نیز توسط محققین دیگر گزارش شده است (‌ Shukry., 2001). اثر تنش خشکی ­بر تعداد و سطح  برگ گیاه محدودیت سطح برگ می­تواند اولین خط دفاعی برای مقابله با خشکی باشد. محدودیت در سطح برگ به معنی کاهش در میزان فتوسنتز تک برگ و جامعه گیاهی است. در شروع تنش آب ممانعت از رشد سلولی منجر به کاهش توسعه برگ­ها می­شود، که کاهش جذب آب و تعرق را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی تنش آب نه تنها اندازه هر برگ را محدود می­کند بلکه در گیاهان دارای رشد نا­محدود تعداد برگ­ها نیز به علت کاهش تعداد و سرعت رشد شاخه­ها محدود می­شوند(تایز و زایگر،1382). سلیم و همکاران (2007) گزارش نمودند کاهش سطح برگ بیشتر به دلیل کاهش تعداد برگ است تا اندازه برگ (Saleem et al., 2007). نسمیت و ریچی (1992) با اعمال تنش کمبود آب در دوره قبل از گرده­افشانی ذرت مشاهده نمودند که در زمان تنش نه تنها سطح برگ کاهش می­یابد بلکه سرعت رشد آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و ظهور برگ را به تأخیر می­اندازد. به گزارش آنها چنانچه تنش آب بعد از مرحله پنج برگی اعمال شود تعداد کل برگ­ها تغییر نخواهد کرد زیرا تمایز سیستم انتهایی در مرحله فوق پایان یافته است (Nesmith& Rithie., 1992). ثقه الاسلامی و همکاران (1384) نیز طی تحقیقی در خصوص اثرات تنش خشکی در مرحله رشد رویشی ارزن نوتریفید به این نتیجه رسیدند که تنش متوسط خشکی باعث کاهش سطح برگ­های بالایی گیاه می­گردد درحالی که تنش شدیدتر باعث کاهش سطح تمامی برگ­ها شد و همچنین با افزایش شدت تنش تعداد برگ نیز کاهش پیدا کرد. کاهش رشد برگ که در آستانه پتانسیل­های آبی برگ روی می­دهد با گونه گیاهی تغییر می­کند، به عنوان مثال در آفتابگردان پتانسیل­های آب برگ 2/0- تا 4/0- مگا­پاسکال موجب توقف رشد برگ می­شوند (Boyer., 1970). در ذرت آستانه پتانسیل آب برگی، 7/0- مگا­پاسکال و در سویا 2/1- مگا­پاسکال است (Acevado., 1971). وقتی آب کافی باشد برگ­ها در وضعیت عمودی نسبت به تشعشع خورشید قرار می­گیرند و حداکثر فتوسنتز در گیاه انجام می­گیرد، اما میزان تلفات آب در حداکثر مقدار خود قرار دارد، وقتی گیاه تحت تنش کمبود آب قرار می­گیرد، برگ­ها حالت موازی با تشعشع خورشیدی دارند و به این ترتیب بار گرمایی و تعرق کاهش می­یابد، در این حالت نور غیرمستقیم برای فتوسنتز کافی است (کوچکی و همکاران، 1367).   – اثر تنش خشکی ­بر کلروفیل ( aو b)‌ و کارتنوئید برگ کاهش محتوی کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی گزارش شده است و حفظ غلظت کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی به ثبات فتوسنتز در این شرایط کمک می­کند (Castrillo & Trujillo., 1994). تنش خشكی تاثیر مستقیم بر كاهش شاخص كلروفیل برگ و در نتیجه عملكرد گیاه دارد (Schlemmer et al., 2005). آنتولین و همکاران (1995) نیز دریافتند که با افزایش تنش خشکی عدد کلروفیل­متر افزایش یافته و میزان کلروفیل برگ کاهش می­یابد ولی نسبت کلروفیل a/b افزایش می­یابد (Antolin et al., 1995). سینکی و همکاران (2004) نیز گزارش کردند در تنش طولانی مدت، دهیدراسیون  بافت­ها منجر به فرآیند اکسیداتیو شده که باعث زوال ساختار کلروپلاست و کاهش کلروفیل و در نهایت کاهش فعالیت فتوسنتزی می­شود(Sinaki., 2004). به نظر می­رسد کاهش کلروفیل تحت تنش به واسطه اثر کلروفیلاز و در نتیجه تجزیه کلروفیل می­باشد. کاهش محتوی کلروفیل کتان تحت تنش خشکی نیز توسط محققین دیگر گزارش شده است (‌ Shukry., 2001).
 • پاورپوینت مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین
 • پاورپوینت مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین تألیف اصغر زمردیان پاورپوینت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین اصغر…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات
 • حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی در بانک صادرات,گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات,گزارش کارآموزی رشته مدیریت,مدیریت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات را مطالعه…

 • پاورپوینت اکسیژن تراپی
 • اکسیژن,اکسیژن دهی,پاورپوینت اکسیژن تراپی,خرید پاورپوینت اکسیژن تراپی,دانلود پاورپوینت اکسیژن تراپی,دانلود و خرید پاورپوینت اکسیژن تراپی,عوارض اکسیژن تراپی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اکسیژن تراپی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود پاورپوینت اکسیژن تراپی راه هوایی معمولا…

 • نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی
 • آزمایش جرثقیلهای سقفی,بررسی نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی,جرثقیلهای سقفی,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی,مقاله,مقاله آزمایش جرثقیلهای سقفی,نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی را مطالعه و در…

 • پاورپوینت بتن سبک
 • انواع بتن سبک,بتن سبک,بتن های سبک متخلخل,پاورپو,پاورپوینت انواع بتن سبک,پاورپوینت بتن سبک,پاورپوینت بتن های سبک متخلخل,پاورپوینت مزایای بتن سبک,پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت انواع بتن سبک,دانلود پاورپوینت بتن سبک,دانلود پاورپوینت بتن های سبک متخلخل,دانلود پاورپوینت مزایای بتن سبک,ساختمان,سازه,مزایای بتن سبک,مهندسی عمران…

 • پاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین با آزمایش های برجا
 • آزمایش نفوذپذیری لوفران,آزمایش های برجا,پاورپوینت آزمایش فشار آبلوژان,پاورپوینت آزمایش نفوذپذیری لوفران,پاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین,پاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین با آزمایش برجا,دانلودپاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین با آزمایش های برجا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تعیین نفوذ پذیری زمین…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *