رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

آگاهی اجتماعی,بیمارستان,پردازش اطلاعات اجتماعی,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,کیفیت خدمات,مقاله,مهارت های اجتماعی,هوش اجتماعی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود

رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس   به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها به این موضوع می باشد. کیفیت خدمات نیز یکی از مباحث کلاسیک مدیریت به توصیف ابعاد خدمات        می پردازد. کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که سال ها محققان در رابطه با آن به تحقیقات و روش های جدید در ارائه خدمات می پردازند. در این پژوهش تحت عنوان “بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندعباس”، جامعه آماری 1798 نفر و نمونه ای به تعداد 317 نفر از پرسنل بیمارستان ها و مراجعین در شهرستان بندرعباس انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار spss و همچنین با استفاده از آزمون اسپیرمن صورت پذیرفته که در نتیجه مشخص گردید: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.  واژگان کلیدی: هوش اجتماعی، کیفیت خدمات، پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، آگاهی اجتماعی   فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 3 1-2- عنوان تحقیق. 3 1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6 1-5- اهداف تحقیق. 8 1-5-1 اهداف اصلی تحقیق. 8 1-5-2 اهداف فرعی تحقیق. 8 1-6- قلمرو تحقیق. 8 1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق. 8 1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق. 8 1-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 8 1-7- تعاریف واژه ها 9 1-7-1 تعاریف نظری واژه ها 9 1-7-2 تعارف عملیاتی واژه ها 10 1-8- نوع متغیرها 10 1-9- خلاصه. 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه. 13 2-2- هوش… 14 2-2-1 نظریه هوش چندگانه گاردنر. 14 2-2-2 هوش تصویری – فضایی.. 14 2-2-3 هوش کلامی – زبانی.. 14 2-2-4 هوش منطقی- ریاضی.. 15 2-2-5 هوش اندامی – جنبشی.. 15 2-2-6 هوش موسیقیایی.. 15 2-2-7 هوش میان فردی.. 15 2-2-8 هوش درون فردی.. 15 2-2-9 هوش طبیعت گرا 15 2-3- انواع هوش از دیدگاه مدیریت.. 16 2-3-1 هوش فرهنگی.. 16 2-3-2 هوش سازمانی.. 17 2-3-3 هوش معنوی.. 18 2-4- کاربرد هوش معنوی در محیط کار. 19 2-5- هوش هیجانی.. 20 2-5-1 دو بعد اصلی هوش هیجانی.. 20 2-5-2 هوش هیجانی و مدیریت بازار. 21 2-6- هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار. 23 2-7- هوش اجتماعی.. 24 2-7-1 مدل های هوش اجتماعی.. 26 2-7-1-1 مدل مارلو و پرتی.. 26 2-7-1-2 مدل راه حل های واقع گرایانه. 26 2-7-1-3 مدل رحیم. 27 2-7-1-4 مدل هوش اجتماعی تحقیق حاضر. 27 2-8- کیفیت و خدمات.. 28 2-8-1 مفهوم کیفیت.. 28 2-8-2 مفهوم خدمات.. 28 2-8-3 مفهوم کیفیت خدمات.. 28 2-8-4 ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات.. 29 2-8-5 الگوی مدیریت تکاملی کیفیت خدمات.. 29 2-8-6 برخی از مدل های کیفیت خدمات.. 30 2-8-6-1 مدل سروکوال. 30 2-8-6-2 مدل بازنگری شده سروکوال. 31 2-8-6-3 مدل آلدلیگان و باتل. 31 2-9- پیشینه تحقیقات انجام شده 31 2-9-1 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در ایران. 31 2-9-2 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران. 32 2-9-3 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در ایران. 32 2-9-4 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران. 33 2-10- چهارچوب نظری تحقیق. 33 2-11- مدل مفهومی تحقیق. 34 2-12- مدل تحلیلی تحقیق. 35 2-13- خلاصه. 36 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه. 38 3-2- فرایند تحقیق. 39 3-3- روش تحقیق. 39 3-4- جامعه آماری.. 40 3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 40 3-6- ابزار جمع آوری داده ها 41 3-7- نحوه نمره گذاری سوالات.. 42 3-8- روش جمع آوری داده ها 42 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 43 3-10- خلاصه. 43 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه. 45 4-2 توصیف متغیرها 46 4-2-1 توصیف متغیر هوش اجتماعی.. 46 4-2-2 توصیف متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی.. 47 4-2-3 توصیف متغیر آگاهی اجتماعی.. 48 4-2-4 توصیف متغیر مهارت اجتماعی.. 49 4-2-5 توصیف متغیر کیفیت خدمات.. 50 4-2-6 توصیف متغیر پاسخگویی.. 51 4-2-7 توصیف متغیر همدلی.. 52 4-2-8 توصیف متغیر اطمینان داشتن.. 53 4-2-9 توصیف متغیر قابلیت اعتماد. 54 4-2-10 توصیف متغیر ملموس بودن. 55 4-3- 56 4-3-1 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات.. 56 4-3-2 بررسی رابطه بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات.. 57 4-3-3 بررسی رابطه بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات.. 58 4-3-4 بررسی رابطه بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات.. 59 4-4- خلاصه. 60 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه. 62 5-2- یافته های تحقیق. 63 5-3- فرضیات تحقیق. 64 5-4- بحث و بررسی.. 65 5-5- پیشنهادات.. 66 5-5-1 پیشنهادات برای آیندگان. 66 5-6- محدودیت های تحقیق. 67 5-7- خلاصه. 67 منابع و مآخذ. 68 فهرست منابع فارسی.. 68 فهرست منابع انگلیسی.. 70 پیوست.. 71 پیوست الف) پرسشنامه هوش اجتماعی.. 71 پیوست ب) پرسشنامه کیفیت خدمات.. 72 پیوست ج) پرسشنامه کیفیت خدمات.. 73 پیوست د) پرسشنامه هوش اجتماعی.. 74 پیوست هـ ) پرسشنامه کیفیت خدمات.. 76 پیوست و) روایی و پایایی پرسشنامه ها 78 چکیده انگلیسی.. 80      فهرست جداول عنوان                                                                                                  شماره صفحه جدول 4-1: توصیف متغیر هوش اجتماعی در بین افراد مورد بررسی.. 46 جدول 4-2: توزیع نمرات هوش اجتماعی به تفکیک فراوانی درصد. 46 جدول4-3: توصیف متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی در بین افراد مورد بررسی.. 47 جدول 4-4: توزیع نمرات پردازش اطلاعات اجتماعی به تفکیک فراوانی درصد. 47 جدول 4-5: توصیف متغیر آگاهی اجتماعی در بین افراد مورد بررسی.. 48 جدول 4-6: توزیع نمرات آگاهی اجتماعی به تفکیک فراوانی درصد. 48 جدول 4-7: توصیف متغیر مهارت اجتماعی در بین افراد مورد بررسی.. 49 جدول 4-8: توزیع نمرات مهارت اجتماعی به تفکیک فراوانی درصد. 49 جدول 4-9: توصیف متغیر کیفیت خدمات در بین افراد مورد بررسی.. 50 جدول 4-10: توزیع نمرات کیفیت خدمات در بین افراد مورد بررسی.. 50 جدول 4-11: توصیف متغیر پاسخگویی در بین افراد مورد بررسی.. 51 جدول 4-12: توزیع نمرات پاسخگویی به تفکیک فراوانی درصد. 51 جدول 4-13: توصیف متغیر همدلی در بین افراد مورد بررسی.. 52 جدول 4-14: توزیع نمرات همدلی به تفکیک فراوانی درصد. 52 جدول 4-15: توصیف متغیر اطمینان داشتن در بین افراد مورد بررسی.. 53 جدول 4-16: توزیع نمرات اطمینان داشتن به تفکیک فراوانی درصد. 53 جدول 4-17: توصیف متغیر قابلیت اعتماد در بین افراد مورد بررسی.. 54 جدول 4-18: توزیع نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک فراوانی درصد. 54 جدول 4-19: توصیف متغیر ملموس بودن در بین افراد مورد بررسی.. 55 جدول 4-20: توزیع نمرات ملموس بودن به تفکیک فراوانی درصد. 55 جدول4-21: بررسی رابطه خطی بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات.. 56 جدول4-22: بررسی رابطه خطی بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات.. 57 جدول4-23: بررسی رابطه خطی بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات.. 58 جدول4-24: بررسی رابطه خطی بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات.. 59 فهرست نمودارها عنوان                                                                                                  شماره صفحه نمودار 4-1: نمودار جعبه ای متغیر هوش اجتماعی در میان پاسخگویان. 46 نمودار 4-2: نمودار جعبه ای متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی در میان پاسخگویان. 47 نمودار 4-3: نمودار جعبه ای متغیر آگاهی اجتماعی در میان پاسخگویان. 48 نمودار 4-4: نمودار جعبه ای متغیر مهارت اجتماعی در میان پاسخگویان. 49 نمودار 4-5: نمودار جعبه ای متغیر کیفیت خدمات در میان پاسخگویان. 50 نمودار 4-6: نمودار جعبه ای متغیر پاسخگویی در میان پاسخگویان. 51 نمودار 4-7: نمودار جعبه ای متغیر همدلی در میان پاسخگویان. 52 نمودار 4-8: نمودار جعبه ای متغیر اطمینان داشتن در میان پاسخگویان. 53 نمودار 4-9: نمودار جعبه ای متغیر قابلیت اعتماد در میان پاسخگویان. 54 نمودار 4-10: نمودار جعبه ای متغیر ملموس بودندر میان پاسخگویان. 55 نمودار 4-11: نمودار پراکنش هوش اجتماعی در برابر کیفیت خدمات.. 56 نمودار 4-12: نمودار پراکنش پردازش اطلاعات اجتماعی در برابر کیفیت خدمات.. 57 نمودار 4-13:  نمودار پراکنش آگاهی اجتماعی در برابر کیفیت خدمات.. 58 نمودار 4-14: نمودار پراکنش مهارت اجتماعی در برابر کیفیت خدمات.. 59
 • پاورپوینت بایوس چیست؟
 • پاورپوینت بایوس چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بایوس چیست؟ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود پاورپوینت بایوس چیست؟   اگر هنگام روشن نمودن رایانه به نوشته های روی صفحه نمایش دقت کرده باشید ، مطمئنا…

 • پاورپوینت آجر نسوز
 • آجر,آجر نسوز,پاورپوینت آجر نسوز,پروژه آجر نسوز,پروژه عمران,پژوهش آجر نسوز,پژوهش عمران,تحقیق آجر نسوز,جزوه آجر نسوز,جزوه عمران,دانلود آجر نسوز,دانلود پاورپوینت آجر نسوز,دانلود پروژه آجر نسوز,دانلود پروژه عمران,دانلود پژوهش آجر نسوز,دانلود جزوه عمران,دانلود مقاله آجر نسوز,دانلود مقاله عمران,عمرا,عمران,مقاله آجر نسوز,مقاله عمران کاربر محترم…

 • ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)
 • آموزش حین کار,ارزیابی عملکرد آموزش حین کار,پارس خودرو,پایان نامه,پایان نامه مدیریت,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,عملکرد,کیفیت,مدیریت,مقاله,میزان کیفیت خودروی سواری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن…

 • پاورپوینت تحلیل معماری مسجد جامع روستای محمد آباد اصفهان
 • پاورپوینت تحلیل معماری مسجد جامع روستای محمد آباد اصفهان کلمات کلیدی : تحلیل معماری مسجد جامع روستای محمد آباد بررسی معماری مسجد جامع روستای محمد آباد پلان مسجد جامع روستای محمد آباد مسجد جامع روستای محمد آباد تحلیل مسجد بررسی…

 • پاورپوینت آب
 • آب,بررسی آب,پاورپوینت آب,تحقیق آب,جزوه آب,مقاله آب,مهندسی آب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آب را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود پاورپورینت آب  مقدمه آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا…

 • پاورپوینت تحلیل مرکز زیبایی Fig ونکوور
 • پاورپوینت تحلیل مرکز زیبایی Fig ونکوور کلمات کلیدی : تحلیل مرکز زیبایی Fig ونکوور بررسی معماری مرکز زیبایی Fig ونکوور مرکز زیبایی Fig ونکوور تحلیل مرکز زیبایی نمونه موردی خارجی مرکز زیبایی بررسی معماری مرکز زیبایی مرکز زیبایی دانلود توضیحات…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *